4 Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2022 (tải file Word miễn phí)

Quyết định thôi việc được sử dụng khá nhiều trong các công ty, doanh nghiệp... Nếu bạn đang cần tìm mẫu quyết định thôi việc mới và chuẩn nhất 2022 thì hãy theo dõi bài viết này củanhé.  

Quyết định thôi việc được sử dụng khá nhiều trong các công ty, doanh nghiệp.

Giấy quyết định nghỉ việc là gì?

Quyết định nghỉ việc là một văn bản được sử dụng nhiều trong các công ty, doanh nghiệp, đơn vị để quyết định cho một cá nhân nào đó trong công ty, doanh nghiệp nghỉ việc. Việc quyết định nghỉ việc này có thể là xuất phát từ mong muốn của người lao động hoặc cũng có thể là quyết định của chính người sử dụng lao động.

Trong quyết định thôi việc có ghi rõ thông tin hợp đồng lao động đã giao kết, đồng thời đơn vị sử dụng lao động cũng phải ghi rõ họ và tên, chức vụ, phòng làm việc của người lao động. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng phải ghi rõ thời gian nghỉ việc, lý do nghỉ việc của người lao động trong quyết định nghỉ việc.

Mẫu quyết định thôi việc là gì

Khi nào cần ra quyết định nghỉ việc?

Căn cứ vào Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc trong các trường hợp sau:

 1. Hợp đồng lao động hết hạn, trừ trường hợp phải gia hạn hợp đồng cho người lao động là thành viên Ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ.
 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 3. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
 4. Người lao động bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định đã có hiệu lực.
 5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định có hiệu lực.
 6. Người lao động bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
 7. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật.
 8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.
 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.
 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.
 11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 13. Thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

Mẫu quyết định thôi việc

4 Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2022 (tải file Word miễn phí)

Mẫu quyết định thôi việc 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho nghỉ việc……………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)………. giữ chức vụ…………..được nghỉ việc kể từ ngày………………………………..

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                   Giám đốc

– Lưu Văn phòng                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

- ....

Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương

CÔNG TY …………
Số: ……/……/QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

....., ngày ….tháng…. năm……..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Nghỉ việc không hưởng lương)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………

Căn cứ:

– Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Tạm thời nghỉ việc không hưởng lương là: 02 tháng kể từ ngày …./…./…… đến ngày …./…./…… đối với:

Ông: ………………… Sinh ngày: ………………..

CCCD/CMND số: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điều 2: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty và các thành viên khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                 Giám Đốc

– Như ­­ Điều 2;                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

– L­­ưu VP ./.

Mẫu quyết định thôi việc

Mẫu quyết định nghỉ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…tháng…năm…… giữa Công ty……………………………………. với Ông/Bà ………………………………….;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà.........................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà ......................................................

Giữ chức vụ: ……………………………… Bộ phận: ………………………..

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do:…………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Ông/Bà có tên tại Điều 1;                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Phó Giám đốc….;

- Phòng Hành chính Nhân sự;

- Lưu:……

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .............

- Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số .../HĐLĐ ngày ... tháng ... năm ... giữa Công ty ............ với Ông/Bà .................;

- Xét đơn xin nghỉ việc của Ông ................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà: ...............................................

Giữ chức vụ:...................................................................

Nhân viên nhân sự:.........................................................

Bộ phận:.............................

Được nghỉ việc từ ngày ..... tháng ..... năm ......

Lý do:..............................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày giám đốc ký.

Ông/Bà ......và phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                       Giám đốc

– Ông/Bà ........                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

– Bộ phận nhân sự

– Bộ phận kế toán…

Cho thôi việc trái luật doanh nghiệp có bị phạt không?

Nếu doanh nghiệp tự ý cho người lao động nghỉ việc mà không thuộc các trường hợp luật định thì sẽ bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải bồi thường tổn thất về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019, tùy vào từng trường hợp mà mức bồi thường sẽ là khác nhau:

Trường hợp 1: Nhận lại người lao động vào làm việc, doanh nghiệp phải bồi thường:

 • Trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc.
 • Trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước (nếu vi phạm thời hạn báo trước).
 • Trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng.

Trường hợp 2: Người lao động không muốn làm việc, doanh nghiệp phải trả:

 • Các khoản tiền như ở trường hợp 1.
 • ​Trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Trường hợp 3: Không muốn nhận lại và người lao động đồng ý, doanh nghiệp phải trả:

 • Các khoản tiền ở trường hợp 2.
 • Thỏa thuận về việc bồi thường thêm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Tải mẫu quyết định thôi việc 2022

Trên đây là 4 mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2022 (tải file Word miễn phí) mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn.

Bạn đang xem: 4 Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2022 (tải file Word miễn phí)

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết